TitlePublisherAuthorsSubjects
الادارة المالية مدخل القيمة واتخاذ القراراتالدار الجامعية
ادارة اللوجيستياتالدار الجامعية
اسواق المال والمؤسسات الماليةالدار الجامعية
الادارة الماليى مخل اتخاذ القراراتالدار الجامعية
الاساليب الكمية في اتخاذ القرارات الاداريةجلالجلال ابراهيم العبد

Copyright © 2020 An-Najah National University.
All Rights Reserved.