TitlePublisherAuthorsSubjects
نظرية الدفوع في قانون المرافعاتمنشأة المعارف
شرح القانون 81 لسنة 1996غد.ن.)
قضاء النقض في المرافعاتمنشاة المعارف
عدم فعالية الجزاءات الاجرائيةمنشاة المعارف
نظرية الدفوع في قانون المرافعاتدار المعارف

Copyright © 2020 An-Najah National University.
All Rights Reserved.